Pitäjät Tuulos

Hämeen ely-keskuksen lausunto Paadenkolusta valmistui

YVA-menettelyn eri vaiheet. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Hämeen ely-keskuksen lausunto Paadenkolun kiertotalousalueesta tehtyyn ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan on julkaistu. Seuraavaksi on vuorossa hankkeesta vastaavan tahon, Paadenkolu Oy:n, tekemä arviointiselostus, jossa pitää ottaa huomioon Ely-keskuksen edellyttämät tarkennukset. Sen jälkeen asianosaisilla on vielä mahdollisuus kommentoida hanketta.

Paadenkolu-hankkeen yhteysviranomainen, Hämeen ely-keskus, sai hankkeesta kymmenen lausuntoa ja 61 kannanottoa, joista osassa oli useita allekirjoittajia, Tuuloksessa kerätyssä adressissa jopa useita satoja. Näistä kaikista on yhteenveto lausunnossa. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa ymparisto.fi -sivuilla.

Tarkennettavia asioita runsaasti

Hankkeesta lausuneilla viranomaisilla oli varsin paljon täydennystoiveita tulevaan arviointiselostukseen. Suomen ely-keskuksilla on erilaisia valtakunnallisia vastuualueita ja niinpä Paadenkolusta lausuivat yhteysviranomaisena toimivan Hämeen ely-keskuksen lisäksi Pohjois-Savon ja Uudenmaan ely-keskukset. Näkemyksensä antoivat myös museovirasto, puolustusvoimat, metsähallitus ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Tarkennuksia ja täydennyksiä tarvitaan vielä paljon. Mahdolliselle turpeen nostolle on hankittava ympäristölupa ja vaikutusalueen tarkastelua tulee myös laajentaa ja ottaa siinä huomioon erityisesti pintavesiin kohdistuvat vaikutukset. Eri hankevaihtoehtojen pintavesivaikutukset tulee arvioida ulottuen Ormijokeen ja Suolijärveen asti. Lisäksi pitää arvioida mahdolliset pintavesivaikutukset myös ulottuen Koukkujärvensuon kautta Kiuasjärveen.

Tulevalta arviointityöltä edellytetään muun muassa melumallinnusta, tärinähaitan arviointia ja lähistöllä olevien talousvesikaivojen kartoitusta sekä vaikutusten arviointia talousvesikaivojen veden laatuun ja määrään. Arvioinneissa pitää myös ottaa huomioon yhteisvaikutukset viereisellä kiinteistöllä harjoitettavan toiminnan kanssa.

Toiminnasta syntyvän kivipölyn vaikutus lähialueella esiintyvän, erittäin uhanalaisen, taimenen populaatioihin tulee selvittää ja Suolijärven suistoalueelle perustettavat luonnonsuojelualueet ja niiden luontoarvot on otettava huomioon.

Selostusvaiheessa vaativat täydennystä myös maa-ainesten otto ja läjitys, materiaalien vastaanotto ja käsittely, muodostuvat päästöt, vesien käsittely ja hankkeen liittyminen muihin alueen hankkeisiin.

Loppusijoitusalueista kaivataan lausunnossa myös tarkennuksia. Hankealue sijoittuu vedenjakaja-alueelle ja pintavedet valuvat arviontiohjelmasta poiketen sekä etelään että pohjoiseen. Hankealueella on ojitettu suoalue ja pehmeikköjä. Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista määrää, että kaatopaikkaa ei saa sijoittaa vedenjakajalle, suolle tai pehmeikköalueelle, jos kaatopaikkaveden kokoaminen ja käsittely teknisesti on vaikea toteuttaa kaatopaikan täytön tai jälkihoidon aikana.

Mustajärventie ja liittymä tarkastelussa

Hankealueelle johtavan Mustajärventien nykyinen kunto, liikennemäärä ja asutuksen sijoittuminen tulee selvittää tarkemmin arviointityön pohjaksi.

Uudenmaan ely-keskus, jonka vastuulla on alueen liikenne ja infrastruktuuri, toteaa omassa lausunnossaan, että Mustajärventien liittymä kantatielle 53 ei vastaa elinkeinotoiminnan harjoittamiseen ja raskaan liikenteen kuljetuksiin tarkoitetun liittymän vaatimuksia muun muassa päällysteen lipan pituuden osalta, vaan liittymälle tulee hakea käyttötarkoituksen muutosta elinkeinotoiminnan harjoittamiseen tarkoitetuksi liittymäksi Pirkanmaan ely-keskukselta.

Lisätietoja kaivataan myös hankkeesta vastaavasta yrityksestä. YVA-ohjelmassa ei esitetty kuvausta hankkeesta vastaavasta Paadenkolu Oy:stä, mutta arviointiselostuksessa tiedot tulee Hämeen ely-keskuksen mukaan esittää.

Keski-Häme kertoo asiasta tarkemmin tämän viikon lehdessä. Tuulos-seura ja Hämeen liitto järjestävät maakuntakaavasta keskustelutilaisuuden kaikille asianosaisille keskiviikkona kello 18 kauppakeskus Tuulosen yläkerran isossa kokoustilassa. Myös Hämeen ely-keskuksen edustaja on tilaisuudessa läsnä.

Hämeen ely-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta

1 Kommentti

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski