Pitäjät Tuulos

Lain suojaa vailla?

Paadenkoluun vievää Mustajärventietä ja sen liittymää pitää useamman viranomaisen mukaan parantaa oleellisesti ennen toiminnan laajentamista. Kuva: Merja Hirvisaari

Paadenkolussa lain suoja ei näytä ulottuvan luontoon asti

Kyselimme Keski-Hämeessä 16.5.2019 otsikolla Komedia, farssi vai tragedia? sopivaa määritelmää Paadenkolun kiertotalousalueen lupaprosessille. Usean eri viranomaisen yhtäaikainen, mutta toisistaan ilmeisen tietämätön päätöksenteko synnytti sekasotkun, jonka jälkiä siivottaneen vielä pitkään.

Paadenkolun osalta yli 230 muistutusta saanut maakuntakaava saatiin maaliin lisäämällä siihen kaavamerkinnän kuvausteksti:

Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu sekä kallionlouhintaan että kiviaineksen ja pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen. Alue ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteen eikä vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Alueen EOk/EKO 578 toteutuksessa tulee ottaa huomion, että alueen läheisyydessä on vakituista ja vapaa-ajan asutusta sekä puhtaita vesistöjä. Lupakäsittelyssä on tärkeätä ottaa huomioon, että kiertotalousalueen toiminnoilla ei saa heikentää alueen hyvää ympäristöä. Alueen liikenteen ei tule aiheuttaa kohtuutonta melua ja häiriötä. Ennen toiminnan laajentamista tulee alueelle kulkevan tien olla toiminnan edellyttämässä kunnossa.

Tämä merkintä ei näytä vaikuttaneen sen enempää maanomistajaan kuin ely-keskukseenkaan. Itse asiassa Hämeen liitto mitätöi sen itsekin vastatessaan hallinto-oikeuden selvityspyyntöön. Maakuntahallitus kiisti kaikki maakuntakaavasta hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset vetoamalla sekä siihen, että laki ei määrää sitä, missä laajuudessa kaavaehdotuksesta tehdyt mielipiteet tulee ottaa huomioon, että myös siihen, että heidän kaavamerkinnän kuvaukseen tekemänsä muutokset eivät olleet juridisesti sitovia.

Asian monimutkaisuutta korostaa se, että kaavamerkinnän poistamista vaativat tuolloin sekä hankkeen vastustajat että hankkeesta vastuussa oleva yritys.

Hämeen liitosta kerrottiin tuolloin Keski-Hämeelle, että maakuntakaavan merkintä EOk/EKO 578 on Tuuloksen Paadenkolun kohdalla tärkeä, vaikka sillä ei olekaan juridista sitovuutta, koska se ohjaa asiasta päättävien virkamiesten työtä tulevissa päätöksissä. Merkinnän poistamista maakuntakaavasta Hämeen liitto vastusti, koska sen ohjaava vaikutus jäisi silloin pois.

Ympäristövaikutusten arvioinnin viimeisellä lausuntokierroksella lokakuussa 2020 Hämeen liitto totesi vielä uudelleen merkinnän tarkoittavan sitä, että Paadenkolun alueelle ei sovellu vaarallisen jätteen käsittely. Hämeenlinnan kaupungista todettiin tuolloin myös, että kiertotalousalueen sijoittaminen Paadenkoluun edellyttäisi suunnittelutarveharkintaa ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi, ja että suunnittelutarveratkaisu saattaisi edellyttää tarkentavien suunnitelmien ja selvitysten laatimista muun muassa Mustajärventien parantamiseen ja asuinkiinteistöjen meluntorjuntaan liittyen. (Keski-Häme 19.11.2020)

Kaavamerkinnän muutoksen, Hämeen liiton sekä Hämeenlinnan kaupungin lausuntojen ja asukkaiden poikkeuksellisen voimakkaasti ilmaiseman vastustuksen jälkeen Hämeen ely-keskuksen tulkinta, että maakuntakaava mahdollistaa myös vaarallisen jätteen käsittelyn Paadenkolun alueella, olikin monelle järkytys. (Keski-Häme 4.2.2021)

Maakuntakaavan täydennetyllä merkinnällä ei ollutkaan suunniteltua viranomaisia ohjaavaa vaikutusta, vaan ely-keskus totesi, tuoreen hallinto-oikeuden päätöksen pohjalta, että vaarallisen jätteen käsittelyyn liittyvää rajausta kaavamerkinnän kuvauksessa voidaan pitää oikeudellisesti merkityksettömänä.

Lukijapalautteen ja aikaisemman uutisoinnin pohjalta kysyimme sekä Hämeen ely-keskukselta, että Hämeen liitolta, tekikö ely-keskus nyt maakuntakaavasta turhan paperin ja maakuntahallituksesta merkityksettömän toimijan.

Tarja Filatos (sd.). Kuva: Eduskunta/Kimmo Brandt

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov (sd.) kertoi olleensa itsekin hämmästynyt ely-keskuksen tulkinnasta.

— On erittäin tärkeää, että tätä aihetta käsitellään laajasti julkisuudessa, on mielestäni ymmärrettävää, että Tuuloksen asukkaat ovat nyt huolissaan oman asuinalueensa kohtalosta, Filatov sanoi. Hän kuitenkin muistutti, että eri viranomaiset toimivat eri sektoreilla, ja siinä missä ely-keskus perustaa lausuntonsa tässä asiassa nimenomaan kaavamerkinnän juridiseen puoleen, niin maakuntahallitus painotti omassa lausunnossaan erityisesti luonnonsuojelun merkitystä, ja merkinnän varsinainen vaikutus nähdään vasta siinä vaiheessa, kun hanke hakee siltä nyt useammankin tahon edellyttämää ympäristölupaa.

Myös ely-keskuksen lausunnossa todettiin, että vaarallisen jätteen hyväksyminen ratkaistaan hankkeen ympäristöluvassa.

Maakuntakaavaan liitetty suunnittelumääräys on kuitenkin juridisesti sitova, ja siinä edellytetään, että alueen suunnittelussa ja toteutuksessa huolehditaan siitä, että merkittävät ympäristöhäiriöt ja kielteiset ympäristövaikutukset estetään.

Kielteisenä ympäristövaikutuksena ei ilmeisesti pidetä sitä, että metsä on hankealueelta jo kesken ympäristövaikutusten arviointiprosessin kaadettu, eikä esimerkiksi kaikkien viranomaisten lausunnoissaan edellyttämää suojavyöhykettä voida enää muodostaa.

— Toiminnan suunnittelu ja siihen liittyvä suojavyöhykkeen varaaminen kuuluu hankevastaavan velvollisuuksiin, eikä siis kuulu ely-keskuksen tehtäviin, vastasi Hämeen ely-keskuksen ylitarkastaja Kari Leinonen, kun kysyimme, mistä aiotte hankkia riittävän suoja-alueen. Paadenkolun papereissahan vaadittu suojavyöhyke oli rouheasti piirretty viereisten tonttien omistajien maille.

— Mahdollisissa tulevissa lupahakemuksesta annettavissa lausunnoissa asiaa on mahdollista pitää esillä, Leinonen totesi.

Hämeen liitto lähetti toimitukseen perusteellisen katsauksen Paadenkolun tilanteesta. Siinä toistetaan uudelleen se kanta, että Hämeen liiton mielestä sellaiset toimintavaihtoehdot, joissa käsitellään laajasti myös vaarallisia jätteitä ja missä hyödyntämättömiä jakeita myös loppusijoitetaan Paadenkolun alueelle, eivät sovi maakuntakaavan tarkoitukseen alueen käytöstä.

Miten hyvin tämä kanta otetaan huomioon seuraavissa hallinnon portaissa, aluehallintovirastossa ja Hämeenlinnan kaupungissa, jää nähtäväksi.

Vastuullinen jätteenkäsittely on omalta osaltaan vahvasti luontoa suojelevaa, ja kehittyvä kiertotalous on yhteiskunnalle koko ajan tarpeellisempaa. Sen vuoksi olisikin äärimmäisen tärkeää, että ne tahot, myös viranomaiset, joita tähän toimintaan hyväksytään mukaan, olisivat omassa toiminnassaan luottamusta herättäviä. Paadenkolun kohdalla tässä ei ole onnistuttu, vaan esimerkiksi muistutuksen jättäneet asukkaat kokevat, että heidän ylitseen on kävelty asian käsittelyn kaikissa vaiheissa. (Keski-Häme 11.2.2021)

Lue myös pääkirjoitus aiheesta: Ei paljon haittaa

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski