Pitäjät Lammi

Lammin asemakaava on muuttumassa

Lammin vanha kunnantalo. Kuva: Matti Siivonen

Kaupunkirakennelautakunnan tiistaina esille asettama Lammin asemakaavan muutos koskee Lamminraittiin, Pasaapelintiehen ja Evontiehen rajautuvaa kokonaisuutta. Noin 3,5 hehtaarin suunnittelualueeseen kuuluvat Hakkalan koulu, Pasaapeli, liikuntakeskus/uimahalli, entinen kunnantalo ja sen viereinen asuntola.

Kaavamuutos liittyy osaltaan myös Lammin kouluverkon suunnitteluun, jossa yhtenä keskeisenä vaihtoehtona on Pasaapelin purkaminen yhdessä entisen kunnantalon ja asuntolan kanssa ja koulun korvaaminen uudisrakentamisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan kaupungin verkkosivuilla ja myös Lammin kirjastosta

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Kaavamuutoksen yhteydessä ratkaistaan koko alueen kehittämisen mahdollisuudet, tutkitaan vanhimman rakennuskannan rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot, selvitetään perustelut paikallisesti arvokkaiden rakennusten purkamiselle sekä määritetään mahdollisen lisärakentamisen osalta kaupunkikuvalliset tavoitteet.

Alueella liikkuu paljon koululaisia, joten liikenneturvallisuuteen ja piha-alueiden käyttöön myös koulukyytien ja huoltoliikenteen osalta kiinnitetään jo suunnitteluvaiheessa huomiota. Koulukeskuksessa opiskelee peruskoulun puolella 7. – 9. luokilla noin 220 oppilasta ja lukiossa noin 100 opiskelijaa.

Alueella on maakuntakaavassa ja yleiskaavassa tunnistettuja rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Suunnittelumääräyksissä todetaan, että alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Myös kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja kehittämistä tulee edistää. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen.

Lammin kirkonkylän yleiskaavassa vuodelta 2007 Pasaapeli on merkitty paikallisesti arvokkaaksi rakennusperinnöksi, joka tulee säilyttää. Lammin raitti on maakunnallisesti arvokas vanha tielinja, jonka ympäristön uudis- ja korjausrakentaminen, tien korjaustoimenpiteet sekä ympäristönhoito tulee sopeuttaa tien varren kyläkuvaan ja maisemaan.

Lammin raitin ympäristö ja raittinäkymä ovat myös maakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä, ja alueen kehityshistorian näkyminen maisemassa tulee säilyttää. Korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen vanhaan rakentamistapaan, ja ympäristöhoito suorittaa alueen kulttuuriympäristöarvoja kunnioittaen.

Pasaapelin puolinen osa suunnittelualueesta on lisäksi osa Untulanharjun tärkeää ja pohjaveden hankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta, jota koskevat pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2005 koulurakennukset ja liikuntahalli ovat opetus- ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta YOU, jolla rakennukset saavat olla enintään kolmikerroksisia, ja rakentamisen tehokkuusluku on 0,40.

Uimahallin kohdalle voidaan sijoittaa julkisia tai yksityisiä palveluja.  YOU-alueella on sallittua yleinen jalankulku sekä polkupyöräilyn ja huoltoajon läpikulku kohti pelikenttää.

Entinen kunnantalo ja asuntola ovat kaavassa hallinto-, virasto- ja asuinrakennusten korttelialuetta YHA, jossa kerrosluku on myös kolme, ja tehokkuusluku 0,50. Pysäköinti on osoitettu ohjeellisesti Evontien varteen. Evontien liittymät tonteille on erikseen kaavassa osoitettu.

Pasaapelin, entisen kunnantalon ja asuntolan arvojen selvittämiseksi laaditaankin rakennushistoriallinen selvitys vielä tämän kesän aikana. Liikenteellistä selvitystä laaditaan rinnan asemakaavan laatimisen kanssa.

Kaavaluonnoksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2020, ja kaavaehdotuksen talvella 2021. Uusi kaava voisi siten olla kaupnginvaltuuston hyväksyttävänä keväällä 2021.

1 Kommentti

  • Hyvä, että tästä Lammin keskeiseen alueeseen merkittävästi vaikuttavasta hankkeesta on tehty artikkeli. Jutusta käy hyvin ilmi, miten arvokkaasta rakennusympäristöstä on kysymys. Sen takia ihmetyttääkin, että otsikkoon ja kuvatekstiin on nostettu näkyvästi esiin, että on tavoitteena on purkaa maakunnallisestikin arvokkaat rakennukset ja kylämaisema. Jutusta ei käy ilmi kuka nämä rakennukset haluaa purkaa ja millä perusteella. Onko asia jo jossain päätetty vaikka rakennushistoriallinen selvitys on vasta tekeillä?
    Lammin kunnantalo on ehdottomasti säilyttämisen arvoinen, tyylikäs ja edustava rakennus 1960-luvulta, joka sopii paikalleen erinomaisesti. Sisätilat ovat varmasti muokattavissa koulu- tai muuhun käyttöön. Myös asuntola ja Pasaapeli ovat onnistuneita ja muodostavat harmonisen kokonaisuuden.
    Rakennusperintöömme ei synny mitään ajallista kerroksellisuutta, jos rakennetaan tavoitteena vaatimaton 50 vuoden käyttöikä. Se johtaa kertakäyttökulttuuriin, jossa rakennusten huoltoon ja kunnossapitoon ei panosteta. Sitten saadaankin taas hyvä syy purkaa kalliit investoinnit.

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski