Pitäjät Lammi

Metsäopiskelijoiden kyselytutkimukseen saatiin kymmeniä vastauksia

Lammilaiset toivovat lähimetsistään
helppokulkuisia ja maisemiltaan vaihtelevina

Hämeenlinnan kaupungin metsätoimisto tilasi alkuvuodesta Hämeen ammattikorkeakoululta hoito- ja käyttösuunnitelman osaan omia metsiään. Tänä keväänä yhtenä suunnittelukohteena olivat Hämeenlinnan kaupungin omistamat metsä- ja viheralueet Lammin taajamassa.

Hämeen ammattikorkeakoulu laatii suunnitelman, mikä on ohjeellinen. Suunnitelman noudattaminen ja toteutus ovat Hämeenlinnan kaupungin käsissä. Kaupungille laadittu uusi taajamametsäsuunnitelma tehtiin Evon metsätalousinsinööriopiskelijoiden oppilastyönä Tutkimuksella haluttiin myös kuulla paikallisten mielipiteitä metsän hoitoon ja käyttöön.
Tutkimuksen kysymyksiä olivat esimerkiksi se, miten ihmiset suhtautuvat avohakkuisiin, pitäisikö metsää uudistaa taajamassa pienaukoilla tai jatkuvalla kasvatuksella.
Kyselyyn saatiin kaikkiaan vastauksia 43 kappaletta. Paperisille kyselylomakkeille saadut vastaukset syötettiin sähköiseen muotoon, jolloin kaikki vastaukset saatiin samaan muotoon ja helpommin käsiteltäviksi.
Tekijät haluavat kiittää Lammin taajamametsäkyselyyn vastanneita.
– Vastauksissa nousi selvimmin esille ihmisten toiveet metsien pitämisestä maisemaltaan vaihtelevina ja helppokulkuisina. Valtaosa vastaajista kokee lähimetsien tärkeyden todella tärkeänä. Metsissä tulisi olla helppokulkuisuuden ja maisemien vaihtelevuuden lisäksi myös monipuoliset käyttömahdollisuudet ja hyvät polkuverkostot, sanovat kyselyn laatineet opiskelijat.
Vastaajien kesken hoitotoimenpiteistä metsiin parhaiten soveltuvina pidettiin tienvarsien raivausta, pajukon ja lehtipuuvesakon raivaamista sekä näkymien ja maisemien avaamista.
Metsien jättäminen kokonaan hoitamatta tai avohakkuut koettiin puolestaan huonosti sopiviksi hoitotoimenpiteiksi Lammin taajamametsiin.
Taajametsien hoidon toivotaan painottuvan eniten virkistyskäyttöön ja toiseksi eniten suojeluun. Yli puolet vastaajista olivat myös valmiita osallistumaan lähialueen metsien hoitoon vapaaehtoistoiminnalla, kuten esimerkkinä mainitun vieraslajin, jättipalsamin, poistoon. Puolet vastaajista kokivat myös, ettei viimeisen viiden vuoden aikana tehdyistä metsänhoidollisista toimenpiteistä ole ilmoitettu riittävästi.
Vastaajista 37 koki lähialueensa metsät erittäin tärkeiksi ja kuusi melko tärkeiksi.
Metsiä asukkaat hyödyntävät monin tavoin. Kuntoiluun metsiä käytti vastaajista 35, marjastukseen ja sienestykseen 16, lemmikkien ulkoiluttamiseen 14, luontokokemusten hankkimiseen 30, oppimisympäristönä viisi, leikkipaikkana kuusi, oleskeluun 14.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski